تماس با مشاوران فروش
آموزش نرم افزار ها

آموزش نرم افزار حسابداری

ما معتقدیم آموزش رایگان نرم افزار، خدمتی اجباری است

آموزش شامل ایجاد ارتباط میان زیر سیستم های مختلف و تعیین شرایط آن ، تعاریف اطلاعات پایه، نحوه ورود و ثبت اطلاعات در فرم ها و تهیه گزارش از اطلاعات ثبت شده می باشد، فرآیند آموزش پس از دریافت تاییدیه  نصب بر اساس برنامه ها و زمانبندی تعیین شده و بررسی مجموعه فرایند های مختلف و تعیین راهکار مربوطه جهت ثبت در سیستم ، اعمال کنترل های لازم با هماهنگی و تایید سازمان ها صورت می پذیرد.

 

·        آموزش حضوری و آنلاین نرم افزار (با حداقل نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری) با توجه به درخواست مشتری

·        امکان آموزش حضوری نرم افزار در سایت مشتری یا در شرکت شیز

ERP

جهش

شیز